วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

ห้องเรียนกลับด้าน

คือการนำหลักการพื้นฐานที่เคยสอนในห้องเรียนไปจัดทำเป็น e-learning ใ้ห้เด็กไปเรียนที่บ้าน และนำการบ้านมาทำในห้องเรียนแทน เป็นการแก้ปัญหาเด็กเรียนช้าที่เรียนตามในห้องไม่ทัน หรือเด็กเรียนเร็วที่ต้องมานั่งรอฟังเรื่องที่เข้าใจแล้วพร้อมๆ กับเพื่อนในชั้น เด็กเหล่านี้สามารถควบคุมความเร็วในการเรียนของตนได้ผ่านระบบ e-learning นั่นเอง

แนวคิดนี้คล้าย Problem-based learning ที่ให้โจทย์เด็กไปค้นคว้าแล้วมาอภิปรายกันในชั้นเรียน